O Nama

Udruženje proizvođača fiskalne opreme predstavlja grupu predstavnika domaće pameti, znanja i ekspertize u IT oblasti, osnovanu radi ostvarenja ciljeva u oblasti afirmacije i primene fiskalne opreme u Srbiji i inostranstvu, a u svrhu smanjenja sive ekonomije i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za svoje članove.

MAFES (skr. Manufacture Association of Fiscal Equipment Serbia) je osnovan 27.08.2015. na zajedničkom sastanku članica udruženja:

  • General Ekonomik
  • HCP
  • Galeb Group
  • Int Raster
  • Tehnicom Informatika
  • Digitron Ist

Udrženje je formirano kao neprofitna, nevladina organizacija sa glavnim ciljevima i zadacima, kao što su:

• prikupljanje i analiza iskustava iz oblasti proizvodnje i primene fiskalne opreme u Evropi i svetu i nastojanje da se najpodesnija od njih primene u Srbiji;

• promovisanje načina poslovanja, savremenih tehnologija, metoda i koncepata proizvodnje fiskalne opreme za maksimizaciju smanjenja sive ekonomije;

• izrada predloga zakonskih regulativa radi poboljšanja zakonskog okruženja, tako da bude stimulativno za poslovanje proizvođača fiskalne opreme i u skladu sa međunarodnim principima, posebno onima na snazi u EU;

• zastupanje i komuniciranje interesa privrednih sektora, grupacija i kompanija članica spram učesnika u vlasti Republike Srbije, radi otklanjanja prepreka i poboljšanja uslova poslovanja u Srbiji;

• promovisanje kapaciteta proizvođača i distributera fiskalne opreme u Srbiji i podizanje interesa investitora spram ulaganja u sektor proizvodnje i distribucije fiskalne opreme, odnosno saradnje sa korporativnim i javnim sektorom;

• povezivanje sa srodnim asocijacijama u zemljama EU i drugim zainteresovanim sredinama i međunarodnim i domaćim privrednim i naučnim subjektima.

• zajednički rad na afirmaciji i pospešenju izvoza proizvodnog programa članica udruženja.

 

Maticni broj: 28183569
PIB: 109198055

 

Preuzmite STATUT UDRUŽENJA